Brukertesting

Brukertesting er den mest effektive metoden for å få kvalitativ tilbakemelding på hva som fungerer og hva som ikke fungerer med ditt nettsted eller løsning. Vi gjennomfører brukertester på forskjellige nivå og på forskjellige tidspunkt i et prosjektløp.

Både redaktører, utviklere, interaksjonsdesignere og webdesignere kan bli “blinde” for svakheter ved et nettsted, enten det har eksistert en stund eller er under utvikling. Brukerne er de som ofte kan bringe inn nye perspektiver.

Brukertester i ulike former er derfor en god metode for å avdekke svakheter ved brukervennligheten til et nettsted. Hensikten med en brukertest er å få reell tilbakemelding fra brukere av tjenesten, og å bruke resultatene fra testen til å forbedre tjenesten. Hvis brukertesten avdekker problemområder med tjenesten eller nettstedet, som at testpersonene har vansker med å forstå instruksjoner, utføre oppgaver eller finne informasjon, må kanskje designet justeres og deretter testes på nytt.

I våre prosjekter spiller vi gjerne på en rekke innsiktsaktiviteter som brukertester i lab, “geriljatester”, dybdeintervjuer, fokusgrupper og enkle spørsmål som kan dukke opp når de interagerer med nettsiden.

Brukertest i lab

Brukertestene ledes og gjennomføres av interaksjonsdesignere, noe som er en styrke siden de har erfaring i praktisk designarbeid og problemløsning. Dette gjør det enklere å komme fram til forslag til forbedringer som faktisk virker og er gjennomførbare.

Selve testen foregår ved at en og en testperson fra målgruppen sitter foran en datamaskin sammen med en fasilitator. Testpersonene får relevante oppgaver som de skal løse, men før testen starter blir det et kort intervju, slik at vi får nødvendig bakgrunnsinformasjon om testpersonens forhold til det som skal testes. Etter testen debriefer vi testpersonene for å få et bilde av deres overordnede inntrykk av løsningen.

All lyd og bilde fra rommet testeren sitter i blir overført til et observasjonsrom, hvor kunden og andre fra prosjektteamet kan observere testen på storskjerm. Her kan alle som observerer diskutere seg i mellom og justere testene via dialog med fasilitator.

Geriljatesting

En annen, og raskere metode for testing er geriljatesting. Dette er kortere, mer uformelle tester som gjennomføres med papir, skisser på iPad eller lignende. Vi gjennomfører da som oftest flere tester på kortere tid, og på et mer tilfeldig utvalg testpersoner.

For løsninger som er lansert kan vi ta i bruk tjenester som Hotjar (www.hotjar.com). Dette er en tjeneste som gjør det mulig å observere vilkårlige brukere på nettsiden. Vi får da et innblikk i hvor de klikker, hvor lenge de blir på en side, hvor mye de scroller og lignende. Dette er svært nyttig for å få et inntrykk av hvordan kundene navigerer og bruker nettstedet. Man kan i dette verktøyet også velge sesjoner som inkluderer spesifikke sider for å få et inntrykk av hvor kunden "hopper av" i en ønsket navigasjon.

Feltobservasjon

I de tilfellene man har en kjent og repeterende brukergruppe kan man gjennomføre feltobservasjoner. Når man gjør dette innenfor den digitale verden må man være sammen med brukerne i den situasjonen brukerne benytter seg av tjenesten. Man vil da observere hvordan brukerne benytter seg av tjenesten – repeterende sesjoner – og stille spørsmål underveis eller i etterkant hvordan deres opplevelse var.

Spørreundersøkelse

Det å gjennomføre en spørreundersøkelse på nettsiden kan være nyttig. Da kan man få svar på forskjellige spørsmål på ulike sider, og man kan få svar på spørsmål i riktig kontekst.

Statistikk

I tillegg gjør vi utstrakt bruk av webstatistikk og ulike aktivitetsmålinger direkte på nettsiden ved hjelp av verktøy som Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, Siteimprove og liknende.

Lyst å komme i gang med ditt prosjekt?

Vil du høre hva vi kan gjøre for deg? Ta kontakt med Ørjan eller Ole.