showcases

Innsikt som driver for prosessforbedring

Northern Beat ble sammen med Novanet engasjert av Nordic Corporate Bank (NCB) for å digitalisere deler av deres prosess knyttet til behandling av lånesøknader. Ved å samle et tverrfaglig team ønsket vi å identifisere muligheter for å effektivisere arbeidet, fjerne flaskehalser og øke kvaliteten på leveransene.

Utfordring

NCB hadde behov for detaljert innsikt i nåværende arbeidsprosesser og tekniske behov. Målet var å utvikle en Minimum Viable Product (MVP) og en plan for å oppdatere både arbeidsrutiner og implementering av ny teknologi.

Prosess

Vårt tverrfaglige team bestod av Mia Wang-Norderud, tjenestedesigner fra Northern Beat, en arkitekt/utvikler fra Novanet, samt en domeneekspert fra NCB. Sammen utførte de en grundig analyse av NCBs eksisterende arbeidsprosesser knyttet til behandling av lånesøknader. 

Dette omfattet dybdeintervjuer med representanter fra alle avdelinger i banken, samt en rekke workshops for å få inngående innsikt i hvordan hver avdeling jobbet og hvilke utfordringer de møtte. 

Vi gikk grundig til verks for å forstå de ulike avdelingenes roller og ansvar. Dette ble nøye dokumentert i en Service Blueprint, som er en visuell representasjon av kundereisen og de interne prosessene som støtter den. Denne gav oss et helhetlig overblikk over prosessen og identifiserte områder der det var rom for forbedring. Ved å avdekke smertepunkter og muligheter for effektivisering, sikret vi at løsningen ikke bare var en digitalisering av eksisterende arbeidsflyt, men en omfattende forbedring av måten banken jobbet på.

Etter å ha identifisert potensielle forbedringer, gikk vi i gang med å utforme en ny og mer effektiv flyt for lånesøknadsprosessen. Dette ble gjort i tett samarbeid med kunden, slik at løsningene kunne testes og justeres kontinuerlig basert på tilbakemeldinger. Denne iterative tilnærmingen bidro til å sikre at løsningen var skreddersydd for bankens behov og utfordringer.

Ved å jobbe tett sammen og å ha fokus på brukerbehov og teknologiske muligheter, kunne vi raskt komme i gang med utviklingen av en Minimum Viable Product (MVP). Denne tilnærmingen ga Nordic Corporate Bank et solid beslutningsgrunnlag rundt prosjektet og sikret at alle interessenter var engasjert og involvert gjennom hele prosessen. Den tidlige involveringen av flere parter bidro til felles forståelse og eierskap til prosjektet, samtidig som den reduserte risikoen for feil og misforståelser.

«Ved å jobbe tverrfaglig og bruke designtenkning som verktøy, var vi i stand til å dykke dypt inn i kundens behov og skape løsninger som virkelig bidro til å forbedre deres tjenester. Samarbeidet mellom ulike fagfelt var nøkkelen til suksess i dette prosjektet.»

Mia, innovasjons- og tjenestedesigner

Løsning

Etter grundig innsikt og analyse samarbeidet teamet om å definere funksjonalitetene som måtte inkluderes i MVP’en. 

Vi identifiserte konkrete områder der nye grensesnitt og funksjonaliteter kunne bidra til å optimalisere arbeidsflyten og forbedre brukeropplevelsen for både ansatte og kunder. Dette inkluderte design av skjermbilder og interaksjonsmønstre som skulle gjøre det enklere for brukerne å utføre sine oppgaver raskt og effektivt.

Samtidig utarbeidet vi en plan for implementeringen av disse tiltakene, som tok hensyn til både tekniske og organisatoriske utfordringer. Dette innebar å definere klare milepæler og leveranser, samt å sikre god kommunikasjon og samarbeid mellom alle involverte parter.

Ved å ha både innsikt og en detaljert plan på plass kunne vi gå videre med implementeringen med en visshet om at brukernes behov vil bli ivaretatt. I tillegg var det lagt godt til rette for raske iterasjoner og tilpasninger, basert på kontinuerlige tilbakemeldinger og læring fra brukerne.

Prosjektteamet

Mia Wang-Norderud

Mia Wang-Norderud

Innovasjons- og tjenestedesigner

+47 90877303